Obecné právo na odstoupení od smlouvy

Storno podmínky

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný.

Právo na odstoupení od smlouvy Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převezmete nebo převzali zboží.

 

digiroi je značka iROI Global OÜ:

iROI Global OÜ Sepapaja tn 6 15551 Talinn, Estonsko Zastoupená: Sanjay Sauldie

Telefon: +49 (0) 151-40530884 E-mail: gdpr@digiroi.org

rejstříku: Zápis do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud: Tallinn, Estonsko Reg.č. 14695193

Daňové identifikační číslo prodeje: EE102165610

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené), bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splacení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám tato splátka nebude účtována. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte bezodkladně vrátit nebo předat, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nutná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Pokud si přejete zrušit smlouvu, vyplňte a odešlete tento formulář) – Komu [vložte: jméno/společnost, adresu adresáta odstoupení od smlouvy, e-mailovou adresu a faxové číslo, je-li k dispozici]: – I /my (*) tímto rušíme mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*) – objednáno dne (*)/obdrženo dne (*) – Jméno spotřebitele (spotřebitelů) – Adresa spotřebitele (spotřebitelů) – Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě písemné komunikace) – Datum ————- (*) Nehodící se škrtněte.

Vyloučení nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy – na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele; – na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno; - na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, ale nelze je dodat nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá obchodník žádnou kontrolu; – na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném. Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv – na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna pečeť; - na dodávku zboží, bylo-li po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím; na dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Návraty

Způsoby uvedené v této části „Vrácení zboží“ nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s částí „Informace o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele“. Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží informovali Prodávajícího o vrácení [doplňte: telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu a/nebo kontaktní stránku], aby mohli oznámit vrácení zboží. Umožňují tak prodávajícímu co nejrychlejší alokaci produktů. Zákazníky žádáme, aby zboží vrátili Prodávajícímu jako předplacený balík a uschovali si doklad o doručení. Na požádání prodávající zákazníkovi předem uhradí náklady na poštovné, pokud je nenese kupující. Žádáme zákazníky, aby nedošlo k poškození nebo kontaminaci zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím. V případě, že původní obal již není v držení kupujícího, měl by být použit jiný vhodný obal, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před poškozením při přepravě a aby se předešlo případným nárokům na náhradu škody v důsledku nevhodného obalu.