Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Dále uvedené Všeobecné obchodní podmínky obsahují také právní informace o vašich právech podle předpisů o smlouvách o prodeji na dálku a elektronickém obchodu.

1. Rozsah použití
2. Nabídky a popisy služeb
3. Proces objednávání a uzavření smlouvy
4. Ceny a náklady na dopravu
5. Dodání, dostupnost zboží
6. Platební podmínky
7. Výhrada vlastnictví
8. Záruka a ručení
9. Ručení
10. Uchovávání textu smlouvy
11. Ochrana údajů
12. Jurisdikce, rozhodné právo, jazyk smlouvy

1. Oblast působnosti
1.1. digiroi je značka iROI Global OÜ:. Pro obchodní vztah mezi

iROI Global OÜ
Sepapaja tn 6
15551 Talinn, Estonsko
Zastoupená: Sanjay Sauldie

Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-mail: gdpr@digiroi.org

rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Tallinn, Estonsko
Reg.č. 14695193

Daňové identifikační číslo prodeje: EE102165610

(dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí výhradně následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v době objednávky.
2. 1.2.
s dotazy, stížnostmi a námitkami se můžete obrátit na naši zákaznickou linku ve všední dny od 9:00 do 18:00 na výše uvedeném telefonním čísle. 1.3.
spotřebitelem ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který nelze přičíst zejména její obchodní ani samostatné výdělečné činnosti (§ 13 BGB). 1.4. odchylné obchodní podmínky zákazníka nejsou uznávány, ledaže by prodávající s jejich platností výslovně souhlasil.

2. Nabídky a popisy služeb
2.(1) Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k zadání objednávky.
Popisy plnění v katalozích a na webových stránkách prodávajícího nemají charakter ujištění či záruky. 2. 2.všechny nabídky platí „do vyprodání zásob“, pokud není u produktů uvedeno jinak. Chyby a opomenutí vyhrazeny.

3. Proces objednávání a uzavření smlouvy
3.(1) Zákazník si může nezávazně vybrat produkty ze sortimentu prodejce a vyzvednout je v tzv. nákupním košíku kliknutím na tlačítko [přidat do košíku].
Zákazník pak může dokončit proces objednávky v nákupním košíku kliknutím na tlačítko [Pokračovat k pokladně]. 2. 3.kliknutím na tlačítko [Koupit] zákazník podá závaznou poptávku k nákupu zboží v nákupním košíku.
Před odesláním objednávky může zákazník údaje kdykoli změnit a zobrazit. Nezbytné údaje jsou označeny hvězdičkou (*). 3. 3. prodejce následně zašle zákazníkovi automatické potvrzení o přijetí na e-mail, ve kterém je opět uvedena objednávka zákazníka a které si zákazník může vytisknout pomocí funkce „Tisk“ (potvrzení objednávky).
Automatické potvrzení přijetí pouze dokumentuje, že objednávka zákazníka byla prodávajícím přijata a nepředstavuje přijetí přihlášky. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy prodávající do 2 dnů odešle nebo předá zákazníkovi objednaný produkt nebo potvrdí odeslání zákazníkovi do 2 dnů druhým e-mailem, expresním potvrzením objednávky nebo zasláním faktury. 4. 3.4. umožňuje-li prodávající platbu předem, je smlouva uzavřena poskytnutím bankovního spojení a výzvou k platbě. V případě, že prodávající i přes lhůtu splatnosti neobdrží platbu do 10 kalendářních dnů po odeslání potvrzení objednávky, odstoupí prodávající od smlouvy s tím důsledkem, že objednávka zaniká a prodávající není povinen dodat. Objednávka je pak pro kupujícího a prodávajícího dokončena bez dalších následků. Rezervace předmětu v případě platby předem se tedy provádí maximálně na 10 kalendářních dnů.

4. Ceny a náklady na dopravu
4.(1) Všechny ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou včetně příslušné zákonné daně z přidané hodnoty.
4. Kromě uvedených cen bude Prodávající účtovat náklady na dopravu za doručení. Náklady na dopravu budou kupujícímu jasně sděleny na samostatné informační stránce a během procesu objednávky.

5. Dodání, dostupnost zboží
5.(1) Pokud byla dohodnuta platba předem, bude dodávka uskutečněna po obdržení fakturované částky.
5. pokud nejsou všechny objednané produkty skladem, je prodávající oprávněn provést dílčí dodávky na vlastní náklady, pokud je to pro zákazníka přiměřené.
3. 5. pokud se dodávka zboží nezdaří vinou kupujícího i přes tři pokusy o doručení, může prodávající od smlouvy odstoupit.
Veškeré provedené platby budou zákazníkovi okamžitě vráceny. 4. 5.4.
není-li objednaný produkt dostupný z důvodu, že prodávající tento produkt bez vlastního zavinění nedodá jeho dodavatelem, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě bude prodávající zákazníka neprodleně informovat a případně mu navrhne dodání srovnatelného produktu. Pokud není k dispozici žádný srovnatelný produkt nebo pokud si zákazník nepřeje dodání srovnatelného produktu, prodávající obratem vrátí zákazníkovi veškeré již zaplacené protiplnění. 5. 5. zákazníci budou informováni o dodacích lhůtách a omezeních dodání (např. omezení dodávek do určitých zemí) na samostatné informační stránce nebo v rámci popisu příslušného produktu.

6. Způsoby platby 6.
Zákazník si může vybrat z dostupných způsobů platby v rámci a před uzavřením procesu objednávky.
Zákazníci budou informováni o dostupných platebních prostředcích na samostatné informační stránce. 2. 6.2.
je-li možná platba fakturou, je nutné platbu provést do 30 dnů od převzetí zboží a faktury. U všech ostatních způsobů platby musí být platba provedena předem bez srážky. 3. 6.3.
pokud jsou zpracováním plateb pověřeni poskytovatelé třetích stran, např. Paypal, platí jejich všeobecné obchodní podmínky. 4. 6.4.
je-li splatnost platby stanovena podle kalendáře, je zákazník již zmeškáním termínu v prodlení. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení. 5. 6.5.
povinnost zákazníka platit úroky z prodlení nebrání prodávajícímu uplatňovat další nároky na náhradu škody způsobené prodlením. 6.(6) Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protinároky byly právně zjištěny nebo uznány prodávajícím. Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud nároky vyplývají ze stejného smluvního vztahu.

7. Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

8. Záruka na vady materiálu a záruka
8. Záruka se řídí zákonnými ustanoveními.
1. 8.na zboží dodané prodávajícím se vztahuje záruka pouze tehdy, byla-li výslovně dána. Zákazníci budou informováni o podmínkách záruky před zahájením procesu objednávky.

9. Odpovědnost
9.(1) Odpovědnost prodávajícího za škody podléhá následujícím výlukám a omezením odpovědnosti, aniž jsou dotčeny ostatní zákonné podmínky pro uplatnění nároků.
9.(2) Prodávající odpovídá bez omezení, pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
9.(3) Prodávající dále odpovídá za mírně nedbalé porušení podstatných povinností, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, nebo za porušení povinností, jejichž splnění má za následek řádné plnění smlouvy. smlouvy a na jehož dodržování se zákazník pravidelně spoléhá.
V tomto případě však prodávající odpovídá pouze za předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu. Prodávající nenese odpovědnost za lehce nedbalé porušení jiných povinností než těch, které jsou uvedeny ve výše uvedených větách. 4. 9.výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na životě, končetině nebo zdraví, na vadu po převzetí záruky za jakost produktu a v případě podvodně zamlčených vad.
Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena. 5. 9. Pokud je odpovědnost prodávajícího vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zástupců.

10. Uložení textu smlouvy
10.(1) Zákazník si může text smlouvy vytisknout před odesláním objednávky prodávajícímu pomocí funkce tisku svého prohlížeče v posledním kroku procesu objednávky.
10.na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem zašle prodávající zákazníkovi také potvrzení objednávky se všemi údaji o objednávce. S potvrzením objednávky obdrží zákazník také kopii Všeobecných obchodních podmínek spolu se storno podmínkami a informacemi o nákladech na dopravu a dodacích a platebních podmínkách. Pokud jste se zaregistrovali v našem obchodě, můžete si své objednávky prohlížet v oblasti profilu. Text smlouvy navíc uchováváme, ale nezpřístupňujeme na internetu.

11. Ochrana údajů
11.(1) Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka za konkrétním účelem a v souladu se zákonnými ustanoveními.
11.2.
osobní údaje poskytnuté za účelem objednání zboží (jako je jméno, e-mailová adresa, adresa, platební údaje) použije prodávající k plnění a zpracování smlouvy. S těmito údaji bude zacházeno důvěrně a nebudou poskytnuty třetím stranám, které nejsou zapojeny do procesu objednávání, dodání a platby. 11.Zákazník má právo na vyžádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které o něm prodávající uchovává.
Kromě toho má právo na opravu nesprávných údajů a na zablokování a vymazání jeho osobních údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost takové údaje uchovávat. 4. 11.další informace o druhu, rozsahu, místě a účelu shromažďování, zpracování a použití požadovaných osobních údajů prodávajícím naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

12. Místo soudní příslušnosti, rozhodné právo, smluvní jazyk
12. Místem soudní příslušnosti a plnění je sídlo prodávajícího, pokud je zákazník obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo speciální fond podle veřejného práva.
2. 12. Jazykem smlouvy je němčina.