Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Nastavení souborů cookie:

Nastavení Matomo:

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako s dalšími dotazy k tématu ochrany údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být vaše chování při surfování statisticky analyzováno. To se děje především pomocí souborů cookie a pomocí takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitek vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka o odpovědné straně

Odpovědnou stranou za zpracování údajů na této webové stránce je:

iROI Global OÜ
Sepapaja tn 6
15551 Talinn, Estonsko
Zastoupená: Sanjay Sauldie

Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-mail: gdpr@digiroi.org

rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Tallinn, Estonsko
Reg.č. 14695193

Daňové identifikační číslo prodeje: EE102165610

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomuto účelu nám postačí neformální komunikace e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má subjekt údajů právo odvolat se k příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem ve věcech práva na ochranu osobních údajů je státní pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude tak učiněno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám jako provozovateli stránek zašlete, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „HTTP://“ na „HTTPS://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost předat nám vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě povolení inkasa) po uzavření smlouvy s náklady, jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. data. Za tímto účelem, stejně jako s dalšími dotazy k tématu osobních údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé z internetových stránek využívají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete soubory cookie, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste požadovali (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 (1) písm. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

Typ prohlížeče a verze
použitého operačního systému
Referenční URL
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) písm. f DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu nám postačí neformální komunikace prostřednictvím e-mailu. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. poté, co dokončíme zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

4. Sociální média

Sdílení na sociálních sítích

Obsah na našich stránkách lze sdílet na různých sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Google+. Na našich stránkách však nepoužíváme pluginy poskytované sociálními sítěmi. Tyto nástroje automaticky bez vyžádání předávají velké množství uživatelských dat provozovatelům těchto sociálních sítí.

Podle názoru orgánů pro ochranu osobních údajů a soudů je takové automatické předávání uživatelských údajů provozovatelům sociálních sítí nezákonné a může být předmětem varování. Takový přenos dat proto na našich stránkách neprobíhá bez souhlasu uživatelů.

Používáme nástroj Safe Sharing Tool od eRecht24. Nástroj pro bezpečné sdílení Recht24 . To naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek. Pokud je uživatel přihlášen do některé ze sociálních sítí, objeví se při použití sociálních tlačítek informační okno, ve kterém může uživatel upravit informační text před jeho odesláním.

Jako návštěvník můžete procházet tyto stránky bez obav z neoprávněného zveřejnění jejich údajů a zveřejňovat obsah, který se vám líbí, na sociálních sítích, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování.

Sdílení obsahu prostřednictvím pluginů (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Obsah na našich stránkách lze sdílet na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Google+ způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Tato stránka k tomuto účelu používá nástroj eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek.

Prostřednictvím tohoto nástroje nedochází k automatickému předávání uživatelských dat provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel přihlášen do některé ze sociálních sítí, objeví se při použití sociálních tlačítek Facebook, Google+1, Twitter & Co. informační okno, ve kterém uživatel může text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah této stránky na sociálních sítích způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo. Matomo používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Za tímto účelem se na našem serveru ukládají informace generované souborem cookie o používání této webové stránky. IP adresa je před uložením anonymizována.

Soubory cookie Matomo zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete.

Ukládání souborů cookie Matomo je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování za účelem optimalizace jeho webu a reklamy.

Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky nebudou poskytnuty třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich dat, můžete zde ukládání a používání deaktivovat. V tomto případě bude ve vašem prohlížeči uložen opt-out cookie, který zabrání Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své cookies, bude to mít za následek, že bude vymazán i Matomo opt-out cookie. Odhlášení musí být znovu aktivováno, když znovu navštívíte naše stránky.

6. Zpravodaj

Údaje zpravodaje

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy, a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři pro newsletter je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a budou vymazány po odhlášení z newsletteru. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

7. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím sdělíte serveru YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Náš web používá pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, dojde k navázání spojení se servery Vimeo. Server Vimeo je přitom informován, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni na Vimeo nebo nemáte u Vimeo účet. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeu přiřadit vaše chování při procházení přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo.

Další informace o tom, jak Vimeo nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Vimeo na: https://vimeo.com/privacy.

Google mapy

Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro využití funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadného umístění námi uvedených míst na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Online marketing a partnerské programy

Partnerský program Amazon

Provozovatelé stránek se účastní affiliate programu Amazon EU. Na našich stránkách jsou integrovány reklamy Amazon a odkazy na stránky Amazon.de, ze kterých můžeme vydělávat peníze prostřednictvím proplácení reklam. Amazon používá soubory cookie ke sledování původu objednávek. To umožňuje Amazonu rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našem webu.

Ukládání „souborů cookie Amazon“ je založeno na čl. 6 lit. f DSGVO. Provozovatel webu má na tom oprávněný zájem, neboť výši jeho partnerské odměny lze určit pouze prostřednictvím cookies.

Další informace o využití dat Amazonem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Amazonu: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

9. Poskytovatel platebních služeb

PayPal

Naše webová stránka přijímá platby přes PayPal. Poskytovatelem této služby je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg).

Pokud zvolíte platbu přes PayPal, budou vámi poskytnuté platební údaje převedeny na PayPal na základě čl. a) (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (zpracování pro smluvní účely). Svůj souhlas máte možnost kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zpracování již shromážděných údajů zůstává nedotčeno.

Jmenování

K přímému sjednávání schůzek využíváme služby poskytované společností Apppointlet, LLC, 707 SW Washington St Ste 1100, Portland OR 97205, Spojené státy americké. Když kliknete na odkaz „Domluvit si schůzku“, budete přesměrováni na stránku společnosti Apppointlet, LLC. Tam pak zadáte své údaje. Údaje nám budou následně předány ke zpracování schůzky. Pomocí této služby jsou data přenášena do Apppointletu. Zpracování údajů zadaných prostřednictvím Appointletu tak probíhá výhradně na základě oprávněného zájmu na zjednodušeném plánování schůzek v souladu s čl. 6 (1) písm. f DSGVO. Uzavřeli jsme odpovídající smlouvu s Apppointlet jako naším zpracovatelem objednávek v souladu s čl. 28 DSGVO. Informace o ochraně údajů ve společnosti Appointlet, LLC naleznete na adrese: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Appointlet . Rádi bychom upozornili, že uživatelé nejsou povinni využít tuto službu k objednání schůzky. Pokud si to nepřejete, je třeba použít jinou možnost kontaktu a domluvit si schůzku.