Γενικό δικαίωμα υπαναχώρησης

Πολιτική ακύρωσης

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που ονομάζετε εσείς, που δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει λάβει τα εμπορεύματα στην κατοχή σας.

 

Η digiroi είναι μια επωνυμία της iROI Global OÜ:

iROI Global OÜ Sepapaja tn 6 15551 Talinn, Estonia Εκπρόσωπος: Sanjay Sauldie

Τηλέφωνο: +49 (0) 151-40530884 E-mail: gdpr@digiroi.org

Εγγραφή μητρώου: Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Πρωτοδικείο: Ταλίν, Εσθονία Αρ. 14695193

ΑΦΜ: ΕΕ102165610

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας απόσυρσης για το σκοπό αυτό, το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. Για να συμμορφωθείτε με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τη φθηνότερη τυπική παράδοση προσφέρεται από εμάς), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για αυτήν την εξόφληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτήν την εξόφληση. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα για την επιστροφή των αγαθών. Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στον χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των αγαθών.

Δείγμα φόρμας ακύρωσης (Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα) – Προς [εισαγάγετε: Όνομα/εταιρεία, διεύθυνση του παραλήπτη της ανάκλησης, διεύθυνση e-mail και, εάν υπάρχει, τον αριθμό φαξ]: – I /εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εμένα/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*) – Παραγγελία στις (*)/παραλαβή στις (*) – Όνομα καταναλωτή(ών) – Διεύθυνση καταναλωτή(ών) – Υπογραφή καταναλωτή(ων) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας) – Ημερομηνία ————- (*) Διαγραφή όπου δεν ισχύει.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις – για την παράδοση αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την παραγωγή των οποίων η ατομική επιλογή ή προσδιορισμός από τον καταναλωτή είναι καθοριστική ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή. – για την παράδοση αγαθών που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα μπορούσε να υπερβεί γρήγορα· – για την προμήθεια αλκοολούχων ποτών η τιμή των οποίων είχε συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η τρέχουσα αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς επί των οποίων ο έμπορος δεν έχει κανέναν έλεγχο· – για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής. Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα στην περίπτωση συμβάσεων – για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν έχει αφαιρεθεί η σφραγίδα τους μετά την παράδοση. – για την παράδοση αγαθών εάν έχουν αναμειχθεί άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους· για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.

Επιστροφές

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα «Επιστροφές» δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με την ενότητα «Πληροφορίες για το δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές». Οι πελάτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τον Πωλητή για την επιστροφή [προσθήκη: αριθμό τηλεφώνου και/ή διεύθυνση e-mail ή/και σελίδα επικοινωνίας] πριν από την επιστροφή των προϊόντων, προκειμένου να ειδοποιηθεί η επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στον πωλητή να διαθέσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό. Οι πελάτες παρακαλούνται να επιστρέψουν τα αγαθά στον Πωλητή ως προπληρωμένο πακέτο και να διατηρήσουν την απόδειξη παράδοσης. Κατόπιν αιτήματος, ο πωλητής θα αποζημιώσει εκ των προτέρων στον πελάτη τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν αυτά βαρύνουν τον αγοραστή. Παρακαλούνται οι πελάτες να αποφύγουν την καταστροφή ή τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Εάν είναι δυνατόν, τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ. Εάν η αρχική συσκευασία δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του αγοραστή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη κατάλληλη συσκευασία για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά και να αποφευχθούν τυχόν αξιώσεις για ζημιές λόγω ανεπαρκούς συσκευασίας.